โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องระบบล้างเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิรวัฒน์ แทบทับ

  • รังสิมันต์ กุลเพชรจิระ

  • เกียรติภัทร โกศัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องปรับอากาศ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและประดิษฐ์ระบบล้างเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติสำหรับใช้งานการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ มีวิธีการศึกษา 2 ขั้นตอน คือการประดิษฐ์ระบบล้างเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ และศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของระบบล้างเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติกับเวลาที่ใชในงานของระบบล้าง ผลการศึกษาพบว่า 1. การใช้งานของระบบลมกับเครื่องควบคุมระบบการล้างเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ พบว่าระบบลมสามารถนำมาใช้งานกับหัวฉีดแบบ 1 รู 2 รู 3 รู 4 รู 5 รู และ10 รู ได้โดยใช้เวลาในการฉีดน้ำน้อยกว่าเมื่อไม่ใช้ระบบลม 2. การศึกษาประสิทธิภาพของระบบการล้างของ หัวฉีดแบบ 10 รู จะใช้เวลาในการฉีดล้างน้อยที่สุด 3. ที่ระดับแรงดันลม300 350 400 450 500 เมกะปาสคาล ที่นำมาใช้งานกับหัวฉีดแบบต่างๆ แรงดันลม 500 เมกะปาสคาล จะมีเวลาเฉลี่ยในการฉีดล้างได้ดีเหมาะสมที่สุด 4. การศึกษาประสิทธิภาพของหัวฉีดล้างแบบต่างๆ ของระบบล้างอัตโนมัติ เมื่อใช้แรงดัน 500 เมกะปาสคาล หัวฉีดล้างแบบ 10 รู ใช้เวลาเฉลี่ยในการฉีดล้างน้อยที่สุด 11.19 นาที มีประสิทธิภาพของหัวฉีดล้างคิดเป็น 1.12 นาที/ลิตร 5. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหัวฉีดล้างแบบต่างๆของระบบล้างอัตโนมัติ ที่ระยะห่างจากจุดที่ฉีดล้าง 5 เมตร เมื่อใช้แรงดัน 500 เมกะปาสคาล หัวฉีดล้างแบบ 10 รู ใช้เวลาเฉลี่ยในการฉีดล้างน้อยที่สุด 12.96 นาที โดยใช้เวลาเฉลี่ยน้อยกว่าการใช้หัวฉีดล้างแบบ 5 รูคิดเป็นร้อยละ 15.29 6.การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่นำระบบการล้างเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติมาใช้ พบว่ามีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ในด้านมีความปลอดภัยในการใช้งาน รองลงมาได้แก่การแสดงผลการทำงานของเครื่องควบคุมระบบการล้างได้ถูกต้องสมบูรณ์ และการแสดงผลการทำงานของเครื่องควบคุมระบบการล้างได้ถูกต้องสมบูรณ์ และการแสดงผลการทำงานของเครื่องควบคุมระบบการล้างได้ถูกต้องสมบูรณ์