โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของน้ำสกัดจากเปลือกไข่ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐนนท์ ฮวบนรินทร์

  • ธนัช เลิศนิมิตธรรม

  • สาชนม์นิกานต์ พลับพลาชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผักบุ้งจีน การเจริญเติบโต

  • เปลือกไข่ การสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหารในเปลือกไข่ทั้งสามชนิดคือ ไข่ไก่, ไข่เป็ด และไข่นกกระทา และเปรียบเทียบอัตราส่วนต่างๆที่มีผลต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งจีน โดยนำเปลือกไข่ที่ล้างและตากแห้งมาบดและแช่ในน้ำเป็นเวลา 1 สัปดาห์ แล้วกรองเปลือกไข่ออก นำน้ำสกัดที่ได้มาผสมน้ำเพื่อให้ได้น้ำสกัดในอัตรส่วน 4 อัตราส่วนของน้ำสกัดต่อน้ำ 30:70, 50:50, 70:30 และ 100:0 วัดค่า pH และปริมาณแคลเซียม จากการศึกษาพบว่า น้ำสกัดที่ทำให้เมล็ดผักบุ้งจีนเกิดการงอกมากที่สุดคือน้ำสกัดจากเปลือกไข่ไก่ในอัตราส่วนน้ำสกัดต่อน้ำ 70:30 และน้ำสกัดที่ทำให้ต้นผักบุ้งจีนมีความสูงและจำนวนใบเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือน้ำสกัดจากเปลือกไข่เป็ดในอัตราส่วนน้ำสกัดต่อน้ำ 70:30