โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาฤทธิ์ต้าน Klebsiella.pneumoniae ของสารสกัดสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของยาแก้ไอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ญาณิศา ลุนพรม

  • ธนวัฒน์ ธนาจิรวัฒน์

  • ธมลวรรณ อินสว่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย รางวัลเชิดชูเกียรติ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • Klebsiella pneumonia

  • ยาแก้ไอ

  • สมุนไพร สารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพืชที่เป็นส่วนประกอบของยาแก้ไอ ในการต้านเชื้อ Klebsiella.pneumoniae และตรวจสอบความเหมาะสมในการทำน้ำยาฆ่าเชื้อในลำคอของพืชที่ส่วนประกอบของยาแก้ไอ โดยศึกษาจากสารสกัดสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของยาแก้ไอ ได้แก่ ชะเอมเทศ, ใบส้มป่อย, ส้มกุ้ง, มะแว้งต้น, มะแว้งเครือ และเปลือกมังคุด จากการทดลองพบว่า ชะเอมเทศและส้มป่อย มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อ Klebsiella.pneumoniae ได้ แต่ไม่เหมาะสมในการทำยาหรือพัฒนาต่อในเชิงอุตสาหกรรม