โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องปลาสอดสีสวยด้วยสารธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทศพร มัจฉา

  • ลลิตาภรณ์ หงิมห่วง

  • สุกัญญา เทพประสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิตรา อุ่นวิจิตร

  • ทัศนีย์ เป๋าสมบัติ

  • ประมวล กอกุลชัง

  • เดือนเพ็ญ จันทร์ตรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(36) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปลาสอด

  • สารธรรมชาติ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มสีปลาสอด ซึ่งเป็นปลาตู้ที่เลี้ยงไว้เพื่อความเพลิดเพลินและสวยงาม ด้วยสารธรรมชาติจากพืชที่มีรงควัตถุแซนโทฟิล (Xanthophyll) ตัวอย่างพืชที่ใช้คือ ดอกดาวเรือง ชบา บานบุรี และพริกขี้หนูแดง โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 ขั้นตอนคือ ตอนที่ 1 เปรียบเทียบสีของปลาสอดเมื่อเลี้ยงด้วยอาหารปลาผสมดอกดาวเรือง ชบา บานบุรี และเปลือกพริกขี้หนูแดง ผลการทดลองพบว่า การผสมอาหารปลา : พืช ในอัตราส่วน 1 : 1 นั้น อาหารปลาที่ผสมดอกดาวเรืองและชบา ทำให้ปลาสอดมีสีเข้มกว่า อาหารปลาที่ผสมดอกบานบุรี และเปลือกพริกขี้หนูแดง ตอนที่ 2 ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของดอกดาวเรืองและชบาผสมกับอาหารปลา โดยใช้อัตราส่วน 1 : 1, 1 : 2, 2 : 1, 1 : 3 และ 3 : 1 ผลการทดลองพบว่า อัตราส่วนผสมของดอกดาวเรือง : อาหารปลาในอัตราส่วน 3 : 1 และอัตราส่วนผสมของดอกชบา : อาหารปลาในอัตราส่วน 3 : 1 สามารถเพิ่มสีให้ปลาสอดได้ดีกว่าในอัตราส่วนอื่น