โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผิวสวยด้วยนมไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
 • ณัฐพล วิวัฒนากันตัง

 • พรนภัส จันเอียด

 • เสาวนีย์ ตันคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
 • ชัยสวัสดิ์ ทองประวิทย์

 • ประดับ เดือนจันทร์ฉาย

 • สมพงษ์ ชุมภูสุวงษ์

 • สมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์

 • สีออน ตาเรือนสอน

 • เอื้อมเดือน เพ็งเนตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
 • นม

 • มะเขือเทศ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเพิ่มคุณภาพผิวของมะเขือเทศด้วยการใช้สารละลายนม วัสดุที่ใช้คือ นมสดพาสเจอร์ไรด์ โยเกิร์ต นมเปรี้ยว นมผงคาร์เนชั่น นมผงตรามิชชั่น นมผงตราหมี นมผงตราแนน นมผงตรามะลิ นมผงตราเมจิ ปุ๋ยไนโตรเจน อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ บีกเกอร์ แท่งแก้ว เครื่องชั่ง ช้อนตักสาร ส่วนพันธุ์มะเขือเทศที่ใช้มี 3 พันธุ์ได้แก่ พันธุ์สีดา พันธุ์ลูกท้อ และพันธุ์เชอรี่ วิธีทำการทดลองโดยปลูกมะเขือเทศทั้ง 3 พันธุ์ โดยใช้เมล็ด จากนั้นพอต้นเริ่มโตได้ระยะหนึ่ง ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน และเมื่อมะเขือเทศมีอายุ 60 วัน จึงทำการรดด้วยสารสะลายนมที่เตรียมไว้ ทำเช่นเดียวกันกับนมทุกชนิด ส่วนนมเปรี้ยวไม่ต้องทำการละลาย รดได้เลย แล้วทำการสังเกตคุณภาพผิวของมะเขือเทศ ผลการทดลองพบว่า ผลิตภัณฑ์นมทุกชนิดมีคุณค่าและสารอาหารที่เหมาะต่อการเพิ่มคุณภาพของผิวมะเขือเทศ ทุกชนิด และผลที่ได้ก็ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยที่การใช้สารละลายนมผงมะลิ จะสามารถเพิ่มคุณภาพผิวของมะเขือเทศได้ดีที่สุด