โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มความหนาของชั้นวุ้นน้ำมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประสุขจิตต์ กาญจนสวัสดิ์

  • ศศิธร อำนาจรุ่งตระกูล

  • อนุตรา ปล้องคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัลยา เลิศปฏิภานพงษ์

  • เจริญ อิ่มพันธ์แบน

  • เดือนเพ็ญ จันทร์ตรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 11(30) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มความหนาของชั้นวุ้นน้ำมะพร้าวโดยการใช้สารละลายของวิตามิน B1, B2, B6, B12, Bcom และ วิตามิน C ที่มีความเข้มข้น 0, 0.5, 1, 1.5 และ 2 % โดยใช้ปริมาณสารละลายวิตามิน 5 cm3/สารละลายน้ำมะพร้าว 15 cm3 พบว่าสารละลายวิตามิน B1, B2 , B6 , B12 , Bcom และวิตามิน C ที่มีความเข้มข้น 0.5, 1.2, 1 ,1.5 และ 0.5 % ตามลำดับ สามารถเพิ่มความหนาของชั้นวุ้นน้ำมะพร้าวได้มากที่สุด คือ 2.5 , 2.1, 2.7, 2.2, 2.9, 2.3 cm3 แต่กลุ่มที่ไม่เติมสารละลายวิตามินได้ความหนาของชั้นวุ้นน้ำมะพร้าวเฉลี่ย 1.9 cm3 ส่วนการใช้นมเปรี้ยวปริมาตร 3, 5, 7 และ 9 cm3/สารละลายน้ำมะพร้าว 15 cm3 หัวเชื้อ 5 cm3 พบว่านมเปรี้ยวปริมาณ 9 cm3 สามารถเพิ่มความหนาของชั้นวุ้นน้ำมะพร้าวได้มากที่สุดคือ 2.5 cm3