โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมดป้องกันได้ด้วยเครื่องเทศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรกานต์ ปั้นกรวด

  • วีรวุฒิ โฉมนาค

  • อุทัย เทียนงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บัวลอย ศิริวัฒน์

  • ประไพศรี อังสุโชติเมธี

  • รัศมี ภู่ทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(29) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มด การป้องกัน

  • เครื่องเทศ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อป้องกันมดที่สร้างความรำคาญและอาจนำเชื้อโรคมาสู่คนได้ คณะผู้จัดทำได้สังเกตเห็นเครื่องปรุงอาหาร,พืชและวัสดุที่ใช้ในครัวบางชนิดเมื่อวางทิ้งไว้ บางชนิดมดขึ้น บางชนิดมดไม่ขึ้น จึงได้นำเครื่องปรุง,พืชและวัสดุเหล่านั้นมาใช้ในการทดลอง โดยใช้น้ำตาลทรายใส่ตรงกลางจานแล้วนำเครื่องปรุง,ใบพืชและสารที่ใช้ในการทดลอง โรยรอบๆ จานแล้วนำไปวางไว้ในบริเวณรังมด 1 วัน พบว่าในจานที่โรยด้วยพริกไทย,พริกขี้หนู,ผงซักฟอก มดไม่ขึ้นน้ำตาล จึงได้นำส่วนผสมที่ทำการทดลองแล้วนั้นผสมกับปูนปลาสเตอร์ทำเป็นแท่งในอัตราส่วน 1-7 กรัมต่อปูนปลาสเตอร์ 20 กรัม ผลการทดลองพบว่าพริกไทย:ปูนปลาสเตอร์ในอัตราส่วน 3 : 20 กรัม ป้องกันมดได้ดีที่สุด และขีดเส้นบนพื้นหยาบได้ดี ส่วนบนพื้นลื่นจะขีดไม่ได้ จึงทำการทดลองโดยใช้พริกไทย 3 กรัมกับปูนขาว 20 กรัม,ยิปซัม 20 กรัม และปูนปลาสเตอร์ผสมกัน พบว่าแท่งชอล์กระหว่างพริกไทย:ปูนขาว:ปูนปลาสเตอร์ อัตราส่วน 3:10:10 กรัม ทำเป็นแท่งได้ดีที่สุดขีดได้ดีทั้งบนพื้นลื่นและบนพื้นหยาบ จากการทดลองหาประสิทธิภาพระหว่างชอล์กที่มีขายตามท้องตลาดและชอล์กที่ทำขึ้น พบว่าชอล์กที่ทำขึ้นให้ประสิทธิภาพที่ใกล้เคียง อีกทั้งยังประหยัดกว่าและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง