โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสับปะรดเพิ่มไส้เดือน ดินดี และผักงาม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทัศนีย์ ทองคุ้ม

  • วันดี กรุดเทศ

  • เจษฎาพร ศรีสิทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(25) p77

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปุ๋ย

  • สับปะรด ประโยชน์ด้านการเกษตร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาหาชนิดของพืชที่เพิ่มไส้เดือน ช่วยให้ดินดีและผักงาม โดยทดลองใส่ผักตบชวา เปลือกกล้วย เปลือกเงาะ เปลือกมังคุด ใส่ส่วนต่าง ๆ ของสับปะรด แล้วดูการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูก พบว่าการใส่ส่วนต่าง ๆ ของสับปะรดช่วยให้พืชเติบโตดีที่สุด จึงศึกษาต่อโดยหาส่วนต่าง ๆ ของสับปะรดที่เพิ่มไส้เดือนและทำให้ดินดี พบว่าส่วนเปลือกเป็นส่วนที่ดีที่สุดเมื่อใส่ลงในดินจะเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน ทำให้ดินมีค่า pH ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ขณะเดียวกันจะเป็นอาหารของไส้เดือนดินเป็นอย่างดี และยังช่วยให้ไส้เดือนเจริญเติบโต แพร่พันธุ์ ทำให้ดินร่วนซุย ช่วยเพิ่มแอมโมเนีย และยูเรีย ซึ่งมีแร่ธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ ช่วยสร้างส่วนเขียวในใบพืช เสริมสร้างการเจริญของใบและลำต้น อีกทั้งยังเพิ่มคุณภาพของพืชที่ใช้รับประทานด้วย