โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแมงกะแท้แพ้ปู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัมพล จ้อยอินทร์

  • กิติภูมิ จันทร์แอน

  • วัชรพงษ์ เทพแสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปู

  • ศัตรูพืช

  • แมง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการกำจัดแมงกะแท้ซึ่งเป็นศัตรูต้นข้าวและก่อความเสียหายให้กับเกษตรกรชาวนา วิธีการทดลองโดยนำปูนา ปลา หอยเชอรี่ เนื้อไก่ กุ้ง หนู ปลาร้า มันหมู มันปลา น้ำมันพืช น้ำมันหมู มันไก่ และขวดน้ำมาทำเป็นอุปกรณ์ใช้ทดสอบ โดยนำขวดน้ำพลาสติกมาเตรียมเป็นที่ดักแมงกะแท้ให้เจาะรูให้แมงกะแท้เข้า แต่ดัดแปลงไม่ให้บินออกไปได้ โดยมีเหยื่อล่อชนิดต่างๆ จากนั้นทำการเก็บข้อมูลและเปรียบเทียบผล ผลการทดสอบพบว่า เนื้อปลา หอยเชอรี่ หนู เนื้อไก่ กุ้ง ปูนา และปลาร้า มาสับเป็นชิ้นเล็กๆ พบว่า ปูนาเป็นเหยื่อล่อแมงกะแท้ได้ดีที่สุด รองลงมาได้แก่ เนื้อปลา และปลาร้าตามลำดับ ส่วนมันปูของปูนาจะเป็นเหยื่อล่อที่ล่อแมงกะแท้ได้ดีที่สุด รองลงมาได้แก่ กระดอง และเนื้อปูตามลำดับ และส่วนของไขมันอื่นๆ พบว่ามันปู ล่อแมงกะแท้ได้ดีที่สุด ส่วนมันปลาและมันหมู ทำได้ดีรองลงมา ประโยชน์เป็นการลดรายจ่ายของเกษตรกรชาวนาในการกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว และช่วยให้เกษตรกรชาวนาสามารถหลีกเลี่ยงสารเคมีในการกำจัดแมงกะแท้ได้ และเป็นการเพิ่มผลผลิตข้าวทำให้มีคุณภาพดีและไม่มีสารตกค้าง