โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาปริมาณของแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักของน้ำทิ้งโรงงานทำเส้นก๋วยเตี๋ยวและขนมจีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรัชญ์ ชาญฤทธิเสน

  • วิฑูรย์ คุ้มวัง

  • เกศินี กฤษณโสภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรวัลย์ ชาญฤธิเสน

  • ปราณี เนตรไธสงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่3 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(35) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำทิ้ง โรงงาน

  • แอลกอฮอล์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจับันโรงงานทำเส้นก๋วยเตี๋ยวและขนมจีนได้ปล่อยน้ำทิ้ง ซึ่งมีแป้งเจือปนออกมา ทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำน้ำทิ้งดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากน้ำทิ้งนั้น โดยนำน้ำทิ้งจากโรงงานทั้ง 2 ชนิดมาทำการเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาล ด้วยขั้นตอนการทดลองดังต่อไปนี้ คือ นำน้ำทิ้งมาทำการ Hydrolyse โดยอาศัยความร้อนจากการเติมกรด HCl แล้วเติม NH4OH หลังจากแป้ง Hydrolyse หมด เพื่อปรับค่า pH ให้เท่ากับ 4.5 ซึ่งเป็น pH ที่เหมาะสมกับการทำงานของยีสต์นำยีสต์มาทำการหมัก ระหว่างการหมักทำการวัดปริมาณน้ำตาลและแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นทุก ๆ วัน หลังจากนั้นนำน้ำใส ๆ ที่ได้จากการหมัก ไปทำการกลั่นเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ขี้น ทำการวัดหาปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ พบว่าแอลกอฮอล์ที่ได้จากโรงก๋วยเตี๋ยวคือ 1.8 % , 0.085 % และจากโรงงานขนมจีนได้ 0.75 % ถ้าปริมาณมากพอสามารถนำไปทำเป็นเชื้อเพลิงหรือส่วนผสมของเครื่องดื่มได้