โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสาหร่ายปุงชะโดขจัดตะกอนสนิมเหล็กในน้ำบาดาล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภานุวัต สืบสิริ

  • วรกร สมการสมัย

  • อนุสันต์ กองตัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชาตรี บุตรวงศ์

  • ปราณี เนตรไชสงค์

  • เสาวณีย์ อนุพันธนันท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำเสีย การกำจัดโลหะหนัก

  • สาหร่าย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สนิมเหล็กในน้ำบาดาลเป็นปัญหาอย่างยิ่งต่อการอุปโภค การใช้สอยในกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ทั้งยังส่งผลกระทบถึงการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ จึงได้คิดค้นหาวิธีการขจัดตะกอนสนิมเหล็กโดยวิธีชีวภาพ โดยการนำสาหร่ายปุงชะโด ปลูกลงไปในท่อ P.V.C ที่ทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมขวางลำคลอง เพื่อเป็นแนวกั้นไม่ให้สาหร่ายไหลไปตามกระแสน้ำ เมื่อสาหร่ายโตเต็มที่ รากฝอยก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงสามารถดักจับตะกอนสนิมเหล็กที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำได้เป็นอย่างดี ทั้งยังส่งผลให้สภาพน้ำบริเวณดังกล่าวมีคุณภาพดีขึ้น สามารถนำน้ำมาใช้ในการอุปโภคด้านต่างๆของทางโรงเรียนได้ และยังประโยชน์ให้กับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาพน้ำที่ดีกว่าเดิม