โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการผลิตกระดาษสาจากกล่องนม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิเชษฐ์พงษ์ ธินาเครือ

  • วีระพงษ์ โสตถิวณิชย์วงศ์

  • สุวดี อาภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทร์จีรา พรึงลำภู

  • ปราณี เนตรไธสงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8(23) p81

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษสา

  • กล่องนม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ป252/2539 จากการที่คนไทยนิยมบริโภคนมกันมากขึ้น ทำให้เกิดขยะที่ได้จากกล่องนมที่ดื่มหมดมีจำนวนมาก ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการที่จะนำกล่องนมดังกล่าวกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ ดังนั้นผู้ทำโครงงานจึงคิดที่จะนำกระดาษจากกล่องนมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยคิดหาวิธีการผลิตกระดาษจากกล่องนม อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่กล่องนม แป้งมัน ตะแกรงกรองขนาด ถังน้ำ สี เครื่องปั่น โซดาไฟ บีกเกอร์และถุงมือยาง จากการทดลองทำให้ได้กระดาษที่มีลักษณะคล้ายกับกระดาษสา โดยกระดาษที่ได้นี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่น ประดิษฐ์เป็น ส.ค.ส. การ์ด จัดนิทรรศการ ดอกไม้กระดาษ สำหรับขั้นตอนของการทำจะเป็นวิธีการที่ง่ายและไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย โครงงานนี้นอกจากจะให้ประโยชน์ต่าง ๆ แล้วยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากปริมาณขยะอีกด้วย