โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภูมิหญิง แผ้วภัย

  • มัณฑณา ประกาศสัจธรรม

  • อันธิญา คุณจันทรโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐานียา ว่องวิญญู

  • วนิดา ปานสมบัติ

  • สุรางค์ ประทุมโทน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การบำบัดน้ำทิ้ง

  • น้ำทิ้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดไขมันและสิ่งเจือปนในน้ำทิ้งจากโรงอาหารให้มีสภาพดีขึ้น อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ ขวดพลาสติก กระดาษกรอง pH มิเตอร์ สารเคมีที่ใช้ได้แก่ โซเดียมไธโอซัลเฟต กรดซัลฟิวริก เฮกเซน วัสดุที่ใช้ได้แก่ ขี้เถ้าแกลบ ถ่านกัมมันต์ ดินซีโอไลต์ เปลือกหอยเผา น้ำแป้ง ถ่าน กรวดหยาบ กรวดละเอียด ทรายหยาบ ทรายละเอียด โดยนำมาออกแบบรูปแบบการกรองจากวัสดุที่เตรียมไว้ข้างต้น เพื่อนำไปใช้ในโรงเรียนโดยมีรูปแบบดังนี้ ส่วนที่ 1 รับน้ำทิ้งที่ผ่านตะแกรงจากอ่างล้าง ส่วนที่ 2 ถังดักไขมัน ส่วนที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยของแบคทีเรียโดยใช้จุกพลาสติกขนาดเล็กเป็นตัวดัก ส่วนที่ 4 บ่อบำบัดน้ำทิ้ง ประกอบด้วยทรายหยาบ ทรายละเอียด กรวดหยาบ กรวดละเอียด เปลือกหอยเผา ถ่านกัมมันต์ ขี้เถ้าแกลบ และดินซีโอไลต์ ส่วนที่ 5 เป็นบ่อเติมออกซิเจน โดยนำน้ำจากโรงอาหารมาผ่านบ่อบำบัดดังกล่าว แล้วสังเกตสภาพ โดยประเมินจาก ปริมาณไขมัน ตะกอนหนัก ค่า BOD ,pH สารแขวนลอย ความขุ่น กลิ่น สี จากการทดลองพบว่าคุณภาพของน้ำหลังจากผ่านการกรองที่ได้ออกแบบมีค่าใกล้เคียงกับมาตรฐานน้ำทิ้งอุตสาหกรรม และยังทำให้คุณสมบัติของน้ำดีขึ้นและไม่ทำให้เกิดมลภาวะเมื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำ