โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภูมิหญิง แผ้วภัย

  • มัณฑนา ประกาศสัจธรรม

  • อันธิฌา คุณจันทรโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐานียา ว่องวิญญู

  • วนิดา ปานสมบัติ

  • สุรางค์ ประทุนโทน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์