โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษจากการจัดการ ISO 14001

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภูมิหญิง แผ้วภัย

  • มัณฑนา ประกาศสัจธรรม

  • อันธิฌา คุณจันทรโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐานียา ว่องวิญญู

  • วนิดา ปานสมบัติ

  • สุรางค์ ประทุมโทน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษ เยื่อกระดาษ

  • รีไซเคิล

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการผลิตกระดาษที่มีคุณภาพจากกระดาษที่ใช้แล้วและเป็นการลดขยะในโรงเรียน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ ผงชอล์ก เยื่อกระดาษ เยื่อปอสา แป้งมัน วิธีการทดลองโดยนำกระดาษที่ใช้แล้วมาแช่น้ำ 1 วันต่อจากนั้นนำไปใส่ในเครื่องตีเยื่อกระดาษเป็นเวลา 2 ชั่วโมง แยกเยื่อกระดาษจากกระดาษที่ใช้แล้ว จากนั้นนำมาผสมกับเยื่อปอสาและสารอื่นๆ เช่นผงชอล์ก กับแป้งมัน เพื่อหาสัดส่วนและวิธีการที่เหมาะสมในการผลิตกระดาษ ผลการทดลองพบว่า เมื่อนำเยื่อกระดาษที่ใช้แล้ว 80 % ผสมกับเยื่อปอสา อีก 20 % โดยผสมผงชอล์กและแป้งมันร่วมด้วย มาผลิตกระดาษจะได้กระดาษมีคุณภาพดี ทนต่อแรงดึง เรียบ มันวาวและดูดความชื้นน้อย คุณสมบัติใกล้เคียงกับกระดาษสาแต่ต้นทุนต่ำกว่ากระดาษสามาก ประโยชน์ นำวัสดุเหลือทิ้งในโรงเรียนกลับมาใช้ประโยชน์เป็นการประหยัดทรัพยากรกระดาษและพลังงาน