โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องรดน้ำต้นไม้ใต้ดินอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัยยุทธิ์ จตุจินดา

  • สัจจา ใจเคร่ง

  • อาทิตย์ หิรัตนพันธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิริยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(25) p73

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องรดน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การผลิตทางการเกษตรต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ พืชผลทางการเกษตรจะเจริญเติบโตได้ดีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น น้ำ อากาศ แสงสว่าง แร่ธาตุ ดินเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างอาหารของพืช ดินที่มีคุณภาพดีจะต้องมีสัดส่วนอนุภาคต่าง ๆ พอเหมาะ การควบคุมปริมาณน้ำที่ให้แก่พืชนั้นสำคัญ ทางกลุ่มผู้จัดทำได้คิดประดิษฐ์เครื่องรดน้ำต้นไม้ใต้ดินอัตโนมัติโดยนำอุปกรณ์เครื่องรดน้ำเสียบไว้ในดินลึกประมาณ 30-60 cm. โดยตั้งค่าความชื้นที่จะให้เครื่องทำงานในระดับ 1,2,3,4 ผลการทดลองพบว่าเมื่อตั้งค่าไว้ในระดับใด การทำงานให้น้ำและปริมาณน้ำจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่า โดยเครื่องหยุดทำงานเมื่อระดับปริมาณความชื้นมีมากกว่าค่าที่ตั้งไว้ ซึ่งการตั้งค่าระดับความสามารถควบคุมปริมาณน้ำที่ให้แก่ต้นไม้ในแต่ละชนิดได้ในปริมาณที่พอเหมาะและเพียงพอต่อความต้องการตลอดเวลา