โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องHerbal Bowl ชามอนามัยปลอดภัยไล่แมลง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภูเบศวร์ ศรีสันต์

  • สามารถ วรรณสิทธิ์

  • เอกพล ยิ้มแย้ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิริยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์