โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานจากเปลือกผลไม้อัดแท่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประณิธาน บำบัด

  • ปริญญา เหมืองจา

  • อกนิษฐ์ พันธุรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิริยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(25) p71

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พลังงาน

  • วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

  • เปลือกไข่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้ทำโครงงานได้ศึกษาการทำเชื้อเพลิงอัดแท่งโดยนำเปลือกเงาะ ทุเรียน และมังคุด มาตากจนแห้งแล้วบดละเอียดอัดเป็นแท่งด้วยท่อ PVC มีวัตถุประสานในการอัดแท่งคือ กระเจี๊ยบมอญ และกาวแป้งเปียก หาค่าพลังงานความร้อนของเชื้อเพลิงอัดแท่งแต่ละชนิดโดยใช้วิธีเช่นเดียวกับการเผาถั่วหาค่าพลังงานในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในการคำนวณค่าของพลังงานความร้อนที่ได้มาจากการเผาเปลือกผลไม้อัดแท่ง สามารถคำนวณได้จากสูตร Q=mc ( t ผลจากการทดลองพบว่าเปลือกผลไม้ที่สามารถให้พลังงานความร้อนเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ เปลือกมังคุดต่อกระเจี๊ยบมอญ เปลือกมังคุดต่อกาวแป้งเปียก เปลือกทุเรียนต่อกระเจี๊ยบมอญ เปลือกทุเรียนต่อกาวแป้งเปียก เปลือกเงาะต่อกระเจี๊ยบมอญ และเปลือกเงาะต่อกาวแป้งเปียก ตามลำดับ การนำขยะจากเปลือกผลไม้มาทำเป็นเชื้อเพลิงเป็นการลดมลภาวะในระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมได้ดี และเป็นการถนอมการใช้พลังงานให้ใช้ไปได้นาน ๆ