โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสลอดพิชิตหอยเชอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชไมพร สุขมาศ

  • สุภาณี เชาวนาภิรมย์

  • เจนจิต ทรงคุณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทวีศักดิ์ หาญสมุทร

  • ละม้าย กิจอำไพพงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(27) p87

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สลอด

  • หอยเชอรี่ การกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องสลอดพิชิตหอยเชอรี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสารมากำจัดหอยเชอรี่ ซึ่งเป็นศัตรูพืชที่สำคัญของเกษตรกรที่ปลูกผักบุ้ง โดยปกติการกำจัดหอยเชอรี่มักใช้สารเคมีชนิดร้ายแรงและมีผลเสียต่อสภาพแวดล้อม อาจจะมีสารตกค้างในน้ำและพืชผัก นอกจากนั้นยังทำให้ผักบุ้งได้รับความเสียหาย ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้หาวิธีกำจัดหอยเชอรี่ โดยใช้สารจากธรรมชาติ พบว่าสารที่สามารถกำจัดหอยเชอรี่ได้ดีที่สุดคือสลอด โดยใช้อัตราส่วนสารสลอด 30 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร แช่ไว้ 3 วัน จะสามารถทำให้หอยตายหมดภายใน 6 ชั่วโมง สารสลอดจะหมดฤทธิ์ภายใน 5 วัน สารสลอดที่ใช้นี้ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำมาใช้ได้ง่าย สะดวก และประหยัดไม่เป็นอันตรายต่อผักบุ้งอีกด้วย