โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเทคนิคการเพาะเมล็ดพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณิชา นันทศรี

  • พรรณิศา บุญแดง

  • ภารวี กระจ่างโลก

  • อมรรัตน์ ศิวะคุณากร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 11(32) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการเพาะเมล็ดพืชแบบทั่วไป ซึ่งมีปัญหาอยู่ 3 ประการคือ ต้องรดน้ำบ่อยทำให้สิ้นเปลืองน้ำ วัสดุเพาะแห้งถ้าไม่ได้น้ำตามกำหนด และเมล็ดเน่าเสียถ้ารดน้ำมากเกินไป ผู้ทำโครงงานใช้เมล็ดส้มเขียวหวานและเมล็ดถั่วพูทำการทดลอง 4 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 เพาะเมล็ดโดยการควบคุมความชื้นให้คงที่ในภาชนะปิด โดยใส่ในถุงพลาสติกกับไม่ใส่ถุงพลาสติก ผลการทดลองพบว่าเมล็ดที่อยู่ในถุงพลาสติกมีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงกว่าไม่ใส่ถุงพลาสติก การทดลองที่ 2 เป็นการทดลองหาชนิดของวัสดุเพาะที่เหมาะสม สรุปได้ว่า วัสดุเพาะที่เหมาะสมที่สุดคือ ทรายหยาบ 1 ส่วนผสมถ่านแกลบ 1 ส่วน รองลงมาคือ ทรายหยาบ และสุดท้ายคือ ดินลำดวน การทดลองที่ 3 เป็นการศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการงอกของเมล็ด พบว่าเมล็ดพืชที่นำมาศึกษามีเปอร์เซ็นต์การงอกในนอุณหภูมิปกติสูงกว่าการเพาะในสภาพอุณหภูมิสูงกว่าปกติ การทดลองที่ 4 เป็นการศึกษาปริมาณอากาศ (ออกซิเจน) ที่เหมาะสมในการงอก พบว่าในสภาพที่มีอากาศ (ออกซิเจน) มากมีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงกว่าที่เพาะในสภาพอากาศน้อย (มีออกซิเจนน้อย) ตัวอย่างของพืชที่ใช้ในการทดลองนี้คือ ส้มเขียวหวานและเมล็ดถั่วพู