โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องชลอการงอกของผลมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิศา ถิรวิริยาภรณ์

  • ปาริฉัตร แซ่อึ่ง

  • วาทินี เกียรติพันธ์พัฒนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(27) p78

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากผลมะพร้าวมีมากเกินไป ทำให้ผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับมะพร้าวประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น หน่อของมะพร้าวงอกเร็วเกินไปทำขนมไม่ทันหรือส่งออกขายไม่ทัน ดังนั้นคณะผู้ทำโครงงานจึงหาวิธีที่จะทำให้หน่อของมะพร้าวงอกช้าลง (ซึ่งถ้าหน่อของมะพร้าวงอก ผลมะพร้าวนั้นจะไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกนอกจากนำไปปลูก) โดยได้วางวิธีทดลองไว้ 4 การทดลอง ซึ่งมีผลสรุปดังนี้ การทดลองที่ 1 เปรียบเทียบการงอกของมะพร้าวที่ปอกจนถึงชั้นเปลือกของเมล็ดมะพร้าวและไม่ปอก พบว่ามะพร้าวที่ไม่ปอกให้ผลดีที่สุด การทดลองที่ 2 เปรียบเทียบการงอกของมะพร้าวโดยลักษณะที่ต่างกัน พบว่ามะพร้าวที่วางในลักษณะหัวคว่ำลงให้ผลดีที่สุด การทดลองที่ 3 เปรียบเทียบการงอกของมะพร้าวที่ห่อและไม่ห่อถุงพลาสติกดำ พบว่ามะพร้าวที่ห่อถุงพลาสติกดำจะให้ผลดีที่สุด และการทดลองที่ 4 เปรียบเทียบการงอกของมะพร้าวที่วางในที่ร่มและกลางแจ้ง พบว่ามะพร้าวที่วางในที่ร่มให้ผลดีที่สุด จึงสรุปได้ว่า การเก็บรักษาผลมะพร้าวไม่ปอกเปลือกวางในแนวหัวคว่ำลง ห่อถุงพลาสติกดำ และวางในที่ร่มนั้นสามารถชลอการงอกหน่อของมะพร้าวได้นานที่สุด