โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพาะเห็ดฟางจากก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรศิริ ดิษฐี

  • รัชนี ม่วงทิม

  • วีระพันธุ์ จันดัด

  • ไพฑูรย์ อ่อนธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางระจันวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(24) p65

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เห็ดนางฟ้า

  • เห็ดฟาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ต017/2540 การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของเห็ดฟางที่เพาะโดยใช้วัสดุต่างชนิดกันคือ ฟางข้าว ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าที่เลิกใช้แล้ว และฟางข้าวผสมก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าในอัตราส่วน 1:1 ผลการศึกษาพบว่าเห็ดฟางเจริญเติบโตได้ดีเมื่อเพาะด้วยก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า และเมื่อนำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าที่เลิกใช้แล้วมาเพาะเห็ดฟางโดยใช้อาหารเสริมต่างชนิดกัน ผลการศึกษาพบว่า เห็ดฟางจะเจริญเติบโตได้ดีเมื่อใช้แป้งข้าวเจ้าเป็นอาหารเสริม รองลงมาคือรำข้าว