โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารเร่งราก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทิมา เกตุวงษ์

  • จีรศักดิ์ แก้วเกิด

  • สุภาวรรณ์ ชุ่มชื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางระจันวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(24) p75

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ป011/2540 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสมบัติการเร่งรากของสารสกัดจากพืชทดลองพร้อมทั้งศึกษาการงอกรากของกิ่งชบา ความเข้มข้นของสารและระยะเวลาที่เหมาะสมในการแช่กิ่งชบาในสารสกัด พืชที่นำมาใช้ในการศึกษามี 2 ประเภทคือ พืชไม่อวบน้ำ ได้แก่ กิ่งโหระพา รากยางอินเดีย และรากไทร พืชอวบน้ำ ได้แก่ ใบโคมญี่ปุ่น ใบต้นตายใบเป็นและต้นบุพผาสวรรค์ ได้ทำการศึกษาโดยการนำเอาพืชที่ใช้ทดลองมาคั้นเอาแต่น้ำแล้วนำเอากิ่งชบามาแช่ ผลการทดลองพบว่าสารสกัดจากต้นโหระพา และ ใบโคมญี่ปุ่นจะสามารถทำให้กิ่งชบางอกรากได้มากที่สุด ความเข้มข้นของสารสกัดโหระพา:น้ำ อัตราส่วน 1:1 สามารถทำให้กิ่งชบางอกรากได้มากที่สุด และแช่กิ่งชบาในเวลา 30 นาที กิ่งชบางอกรากได้ดีที่สุด