โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเส้นด้ายจากใบพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นาฏยา ปิตานุสร

  • วนิดา เสื่อเอี่ยม

  • วรรณนิษา วงษ์แย้ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางระจันวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7(20) p78

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เส้นด้าย

  • ใบพืช

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษานี้เป็นการทดลองใช้เส้นใยของใบพืช 4 ชนิดคือ ใบสับปะรด ใบศรนารายณ์ ใบลิ้นมังกร และใบว่านงาช้าง มาผลิตเป็นเส้นด้ายเพื่อศึกษาความเหนียวของเส้นใยของใบพืช สีของเส้นใยเมื่อใส่สารฟอกสี อุณหภูมิขณะต้มเส้นใย สารที่ใช้ในการทดลองคือ เกลือ สารส้ม และไฮเตอร์ ผลการทดลองพบว่า เส้นใยของว่านงาช้างที่ฟอกสีด้วยไฮเตอร์และต้มให้มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 40 องศาเซลเซียส จะให้ลักษณะเส้นใยที่ขาวกว่า (เมื่อเติมด้วยสารส้มและเกลือ) และจะมีความเหนียวมากที่สุด เพราะสามารถรับน้ำหนักได้มากที่สุดคือ 5.10 นิวตัน