โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำสะอาดใส ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธัญญาพร คงเพชร

  • นริศรา บุญก่อน

  • ปนัดดา เทียนทิพยานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พานิชย์ จันทร์เพ็ง

  • สาธนา แก่นสน

  • อ๊อด ศรีมูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(34) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พลังงานแสงอาทิตย์

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องกลั่นน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่าย การศึกษาทดลองแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือ ตอนที่ 1 ศึกษาหารูปแบบที่เหมาะสมของภาชนะที่จะนำไปประดิษฐ์เป็นเครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่ารูปแบบที่เหมาะสม คือ ภาชนะทาสีดำ ไม่มีฉนวนหุ้ม จะได้ปริมาณน้ำกลั่นมากที่สุด คือ 107.5 ml. ค่า pH ของน้ำกลั่นมีค่าเท่ากับ 7 ตอนที่ 2 ประดิษฐ์เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่ายโดยใช้ผลการศึกษาของขั้นตอนที่ 1 มาเป็นรูปแบบ แล้วนำไปทดลองกลั่นน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าสามารถกลั่นน้ำได้ในปริมาณที่เท่ากันและมีค่า pH เท่ากับ 7 เช่นเดียวกัน และเมื่อศึกษาปริมาณเชื้อโรคโดยกล้องจุลทรรศน์จะไม่พบเชื้อโรค นอกจากนั้นนำไปเปรียบเทียบกับน้ำกลั่นที่ใช้ในโรงพยาบาลพบว่ามีคุณภาพใกล้เคียงกัน