โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพืชเศรษฐกิจพิชิตหนอนกระทู้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิตติโสม ศักดิ์สอ

  • นันทกานต์ ศรีปลั่ง

  • สุมนา พิมลา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรรณะ วัชรากร

  • วิสุทธิ์ กล้ารบ

  • สาธนา แก่นสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(34) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืช

  • หนอนกระทู้ การกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้คณะผู้จัดทำมีจุดประสงค์เพื่อสกัดสารจากใบสะเดาและศึกษาอัตราส่วนการผสมตะไคร้หอมกับข่าในสารสกัดจากใบสะเดาเพื่อนำไปกำจัดหนอนกระทู้ผัก เนื่องจากการใช้ใบสะเดาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถกำจัดหนอนได้ แต่เมื่อนำใบสะเดาพันธุ์ต่าง ๆ มาสกัดด้วยตัวทำละลายชนิดต่าง ๆ ได้สารกำจัดหนอนกระทู้ผักจำนวน 18 สูตร เพื่อทำการทดสอบประสิทธิภาพพบว่า สูตรที่ดีที่สุดคือ สูตร สขอ 3 ซึ่งสกัดจากใบสะเดาพันธุ์ขมสนิท 30 กรัมและเอทานอล 95 % 100 cm3 สารที่ได้มีสีเขียวแก่และกลิ่นฉุนมาก สามารถกำจัดหนอนกระทู้ผักได้ 100 % ในเวลา 60 วินาที เมื่อ สขอ 3 ไปผสมกับตะไคร้หอมและข่าในอัตราส่วนต่าง ๆ 7 สูตร ทำการทดสอบประสิทธิภาพพบว่า สูตร ตข 4 ซึ่งเป็นสูตรที่ทำจากสูตร สขอ 3 ผสมกับตะไคร้หอมและข่าในอัตราส่วน 15 : 15 มีกลิ่นฉุนมากที่สุดและสามารถกำจัดหนอนกระทู้ผักดีที่สุดถึง 100 % ในช่วงเวลา 15 วินาที ซึ่งดีกว่าสูตร สขอ 3