โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการบำบัดน้ำเสียด้วยถังดักไขมันกำลังสอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รักพงษ์ ศิริโก่งธนู

  • สุรชัย ดางทอง

  • ไพบูลย์ อิสระ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุญเลิศ สงวนงาม

  • เฉลียว ผดุงวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7(20) p84

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การบำบัดน้ำเสีย

  • น้ำเสีย การบำบัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำทิ้งที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม ครัวเรือนและร้านอาหาร มักจะมีปริมาณไขมันปะปนอยู่ด้วย ไขมันนี้ถ้ามีอยู่ในปริมาณมากก็จะเป็นตัวการทำให้น้ำเสีย ท่อระบายน้ำอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็น คณะผู้จัดทำจึงคิดหาวิธีบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่แม่น้ำลำคลองซึ่งเป็นการลดปัญหามลภาวะทางน้ำได้ทางหนึ่ง โดยได้ศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลต่อการกำจัดคราบไขมัน สีและกลิ่นรวมทั้งตะกอนที่ปนอยู่ในน้ำ พบว่ามีวิธีการดำเนินงานและหลักการดังนี้ 1.การกำจัดเศษอาหาร กำจัดโดยผ่านตะแกรงดักเศษอาหาร 2.จากหลักการที่ไขมันเบากว่าน้ำ ทำให้ไขมันลอยอยู่บนน้ำ โดยแยกน้ำเสียที่ปราศจากไขมัน โดยผ่านท่อหยั่งลึก ระบายน้ำที่อยู่ชั้นล่างของไขมันระบายออกโดยท่อระบายไขมันเพื่อนำไปทิ้งหรือนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ 3. การดูดซับ สี กลิ่น ทำได้โดยใช้การกรองโดยที่ถ่าน กรวดหยาบ กรวดละเอียด ทราย ถ่าน ซึ่งทำหน้าที่ดูดซับกลิ่นและสีเอาไว้ ทำให้น้ำที่ได้มีลักษณะใส ไร้กลิ่น และโดยเฉพาะปราศจากคราบไขมัน