โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการพัฒนาสูตรอาหารสังเคราะห์ที่ใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเอมบริโอถั่วลิสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชาลิณี เรือนแก้ว

  • พรเพ็ญ ไชยรินทร์

  • พิสันต์ รักแดน

  • วาสนา ทองทิพย์

  • สุวรรณี ขำสกุล

  • แสนรัก คมมั่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย การเกษตร ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4(11) p70

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สูตรอาหารสังเคราะห์ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อถั่วลิสง

  • เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สูตรอาหารสังเคราะห์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นเทคนิคที่กำลังใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะใช้กับพืชเศรษฐกิจเพราะวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสามารถให้ผลผลิตได้เป็นจำนวนมากในเวลารวดเร็ว กลุ่มผู้ทำโครงงานได้เรียนวิชา ว 046 หลักการเบื้องต้นในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทำการเพาะเลี้ยงเอมบริโอถั่วฝักยาวในอาหารสังเคราะห์สูตร ดร.อรดี สหวัชรินทร์ ปรากฏว่าเอมบริโอถั่ว สามารถขึ้นได้ ทางกลุ่มจึงคิดจะทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง "การพัฒนาสูตรอาหารสังเคราะห์ในการเพาะเลี้ยงเอมบริโอถั่วลิสง" โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 5 การทดลองดังต่อไปนี้ การทดลองที่ 1 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเอมบริโอถั่วลิสงในอาหารสูตร ดร.อรดี สหวัชรินทร์ (2530) การทดลองที่ 2 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเอมบริโอถั่วลิสงในอาหารสูตรปรับปรุงแร่ธาตุคือ 1 กรัม, 1.5 กรัม, 2 กรัม, 2.5 กรัม และ 3 กรัม การทดลองที่ 3 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเอมบริโอถั่วลิสงในอาหารสูตรปรับปรุงสารอินทรีย์อื่น ๆ คือน้ำมะพร้าวอ่อน น้ำแตงโม น้ำมะเขือเทศ น้ำมะละกอสุก และน้ำกล้วยน้ำว้าสุก การทดลองที่ 4 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเอมบริโอถั่วลิสงในอาหารสูตรปรับปรุงค่า pH คือ 5.3, 5.6, 5.9, 6.2 และ 6.5 การทดลองที่ 5 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเอมบริโอถั่วลิสงในอาหารสูตรปรับปรุงแล้วโดยใช้ปริมาณแร่ธาตุ 1 กรัม สารอินทรีย์น้ำกล้วยน้ำว้าและค่า pH 5.4 ผลการทดลองพบว่า ปริมาณแร่ธาตุ 1 กรัม สารอินทรีย์ น้ำกล้วยน้ำว้าและค่า pH 5.9 มีผลต่อการเจริญเติบโตของเอมบริโอถั่วลิสงดีที่สุดคือ 1. ทำให้ความยาวรากมีความยาวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.442. ทำให้ความสูงของต้นมีความสูงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.77 3.ทำให้จำนวนใบมีจำนวนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.39