โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของปัจจัยบางประการที่มีต่อการสร้างชั้นวุ้นน้ำมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิเวศ เผื่อนทิม

  • รุ่งเรือง สงเคราะห์

  • วิทยา กันหากุล

  • สุกานดา สุชาติธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จริยา จุลประยูร

  • มารศรี บำรุงญาติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7(20) p86

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วุ้นน้ำมะพร้าวเป็นผลผลิตมาจากการหมักน้ำมะพร้าวด้วยแบคทีเรีย Acetobacter xlinum มีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อเหนียวสีขาวหรือสีครีม เป็นสินค้าของฝากที่มีชื่อของจังหวัดลพบุรี วัตถุดิบที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ น้ำมะพร้าวแก่ซึ่งมักจะถูกทิ้งไปในแม่น้ำลำคลอง ทำให้น้ำเน่าเสีย คณะผู้ทำโครงงานได้ศึกษาทดลองเพื่อให้ได้วุ้นมะพร้าวที่มีชั้นหนา ๆ ในระยะเวลาอันสั้น มีคุณภาพดี มีความเหนียว สีขาวใส และมีคุณค่าทางอาหาร จากการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการสร้างชั้นวุ้นมะพร้าว พบว่า ปริมาณหัวเชื้อที่เหมาะสมคือ ปริมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมคือ ปริมาณ 9 เปอร์เซ็นต์ ค่า pH ที่เหมาะสมคือ pH 5 อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 32 องศาเซลเซียส ขนาดภาชนะที่เหมาะสมคือ ภาชนะปากกว้าง และมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป กรดธรรมชาติใช้แทนกรดแอซิติกเข้มข้นได้ ในการทดลองนี้น้ำมะนาวได้ผลที่ดีที่สุด การต้มจะทำให้เนื้อเยื่อวุ้นน้ำมะพร้าวมีความเหนียวเพิ่มขึ้น