โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเพิ่มออกซิเจนด้วยพืชน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิธิพันธ์ วทัญญุตา

  • พีรพัฒน์ ตัณฑวณิช

  • พูนศักดิ์ หลิมรักษาสิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สาหร่าย

  • ออกซิเจน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำทำให้พืชเจริญเติบโตได้มากขึ้นและคุณภาพน้ำดีขึ้นด้วย วิธีการทดลองคือ นำพืชชนิดต่างๆ ได้แก่ สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายญี่ปุ่น แดงใต้ใบ ขาไก่ลาย สาหร่ายผมนาง และอะเมซอน มาปลูกและทดสอบหาปริมาณออกซิเจน โดยใช้เวลา 1 สัปดาห์ และศึกษาความเข้มของแสงที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณออกซิเจนของสาหร่ายหางกระรอกโดยใช้ระยะห่างจากโคมไฟแตกต่างกัน และศึกษาแสงสีที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณก๊าซออกซิเจนของสาหร่ายหางกระรอก สุดท้ายเป็นการศึกษาถึงความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่มีผลต่อการเพิ่มออกซิเจนของสาหร่ายหางกระรอก ผลการทดลองพบว่าสาหร่ายหางกระรอกเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำได้ดีที่สุด แสงสีม่วงระยะห่าง 5 cm จากโคมไฟ และใช้สารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต ( NaHCO3 )ที่ความเข้มข้น 0.12 โมล/ลิตร จะให้ปริมาณก๊าซออกซิเจนได้มากที่สุด