โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเถ้าแข็งปั๋ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พงษภร วงศ์สายตา

  • มนัสกร รัตนจรุงพร

  • อธิป สกุลเผือก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนชิต โสดสิงห์

  • นิตยา จันทรโชติ

  • สมนึก เฉลิมสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขี้เถ้า

  • อิฐ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนในการผลิตอิฐบล็อกโดยการใช้ขี้เถ้าก้นเตาที่เกิดจากเตาเผาขยะทั่วๆ ไป วิธีการทดลองคือนำขี้เถ้า ปูน ทราย หินฝุ่นและน้ำมาผสมกันเพื่อหาสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วนำมาอัดด้วยระบบไฮดรอลิก (hydraulic) ผลการทดลองพบว่า เมื่อใช้ขี้เถ้าแทนปูนครึ่งหนึ่งจะได้อิฐบล็อกที่มีความแข็งแรงไม่ผิดจากเดิม แต่ถ้าใช้แทนปูนทั้งหมด อิฐบล็อกจะแตกหลังจากแห้งสนิท และถ้าใช้ขี้เถ้าแทนทรายครึ่งหนึ่งหรือทั้งหมดจะได้อิฐบล็อกที่มีความแข็งแรงพอๆ กับอิฐบล็อกสูตรมาตรฐาน และถ้าใช้ขี้เถ้าแทนหินครึ่งหนึ่งหรือทั้งหมดความแข็งแรงจะลดลงไปอย่างชัดเจน ไม่เหมาะแก่การก่อสร้างแต่มีเนื้อที่สวยและละเอียด ส่วนผสมมีได้หลายแบบดังนี้ ขี้เถ้า: ปูน : ทราย : หิน = 0 :1 :3 :5 , 0.5 : 0.5 : 3 : 5 เป็นต้น ประโยชน์สามารถผลิตอิฐบล็อกที่มีราคาถูกซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่าท้องตลาด