โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องตอนกิ่งได้ผลเร็วด้วยสารโปรตีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนนท์ สุทธิกุล

  • พุฒิพันธุ์ อภิไชยวาทย์

  • เทพกานต์ ทั่วรอบ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การตอนกิ่ง

  • โปรตีน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสารจากโปรตีนที่ใช้ในการเร่งรากได้ดีที่สุดโดยสารจากโปรตีนที่ได้ในการทดลองได้แก่ เนื้อปลาบด เนื้อกุ้งบด เนื้อหมูบด น้ำยาเร่งราก วีธีการทดลองคือเลือกกิ่งตอนที่สมบูรณ์แล้วควั่นและเลาะเปลือกออกโดยให้รอยแผลยาวทั้ง 5 กิ่งขูดเมือกออกแล้วนำสารทั้ง 4 ชนิดมาทาโดยกิ่งที่ 1 ไม่ต้องทาสารใด กิ่งที่ 2 ทาด้วยน้ำที่คั้นจากเนื้อปลาบด กิ่งที่ 3 ทางด้วยน้ำที่คั้นจากเนื้อหมูบด กิ่งที่ 4 ทาด้วยน้ำที่คั้นจากเนื้อกุ้งบด กิ่งที่ 5 ทางด้วยน้ำยาเร่งรากจากนั้นก็พอกดินที่รอยแผลแล้วหุ้มด้วยกาบมะพร้าวมัดเชือกหัวท้ายทิ้งไว้ 12 วัน ผลการทดลองพบว่า เนื้อหมูสามารถนำมาใช้เร่งรากให้เจริญเติบโตได้ดีที่สุดโดยให้ความยาวเฉลี่ยของรากยาว 5 cm ใช้ความเข้มข้น 5 g/cm3และปริมาตร 4 cm3 ซึ่งเนื้อหมูที่นำมาทำต้องเป็นสารละลายเนื้อหมูจึงจะดีที่สุด