โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการบำบัดน้ำให้ใสโดยวัชพืชน้ำชนิดต่าง ๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธิดารัตน์ ฆารพล

  • ปัจจุบัน ศรแก้ว

  • พนารัตน์ อภัยโส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7(19) p74

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การบำบัดน้ำ

  • จอกหูหนู

  • วัชพืช

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำเสียเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน การทดลองนี้ทดลองปลูกวัชพืชน้ำ เพื่อบำบัดน้ำขุ่นให้เป็นน้ำใส จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าวัชพืชน้ำบางชนิดสามารถบำบัดน้ำให้ใส โดยใช้วัชพืชในการทดลอง 5 ชนิด คือ จอกหูหนู แหนแดง ผักตบชวา จอก และไข่น้ำ ปลูกในอ่างที่เติมน้ำ 24,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร เป็นเวลา 12 วัน ตรวจวัดความใสของน้ำโดยใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ การวัดความใสของน้ำ จะวัดทุกวัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาศัยหลักการปริมาณแสงที่ผ่านของเหลว แปรผกผันกับความขุ่นของน้ำ ผลการทดลองนี้ เรียงตามลำดับวัชพืช ที่ทำให้น้ำใสขึ้น จากมากไปน้อย ดังนี้ จอกหูหนู จอก ผักตบชวา แหนแดง ไข่น้ำ และ น้ำควบคุม ดังนั้นวัชพืชที่ใช้ในการบำบัดให้น้ำใสได้ดีที่สุดคือ จอกหูหนู