โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเชื้อเพลิงไฮโดรเจน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิรชร คิดไร

  • พาที ทัคภูธร

  • วีรวัฒน์ บุ่งนาแซง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4(11) p58

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ก๊าซไฮไดรเจน เชื้อเพลิงจุดระเบิด

  • เชื้อเพลิง ก๊าซไฮโดรเจน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสันดาปภายในเครื่องยนต์เป็นผลให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) และอนุภาคควันซี่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงได้เกิดแนวความคิดเพื่อหาวิธีการใหม่มาทดแทน โดยนำก๊าซไฮโดรเจน มาเป็นเชื้อเพลิง ในการจุดระเบิด การทดลองใช้ไฟฟ้าแรงเคลื่อน 12 โวลต์ แยกไฮโดรเจนออกจากน้ำ ไฮโดรเจนจะปรากฏที่ขั้วลง มีวาล์วปิดกั้น การรั่วไหลเข้าห้องเผาไหม้ เมื่อเปิดวาล์วไฮโดรเจนจะเคลื่อนที่เข้าห้องเผาไหม้ โดยการดึงกระบอกสูบลง เมื่อก๊าซไฮโดรเจนเข้าสู่ห้องเผาไหม้จะถูกจุดระเบิดโดยอาศัยการสปาร์คของชุดคอล์ยจุดระเบิดซึ่งมีความต่างศักย์ 6,000-7,000 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 0.8 มิลลิแอมแปร์พลังงานจากการเผาไหม้ไฮโดรเจน จะส่งผลให้จุกยางพุ่งกระเด็นออก พลังงานจากการเผาไหม้จะเป็นตัวกำหนดการกระเด็นของจุกยางว่าจะแรงหรือเบาเพียงใด พลังงานจะขึ้นอยู่กับปริมาณก๊าซในห้องเผาไหม้ด้วย จากการทดลอง วิเคราะห์พลังงานจากการเผาไหม้โดยเพิ่มปริมาตรในกระบอกสูบขึ้น พบว่า พลังงานจะเพิ่มขึ้นตามด้วย สรุปว่า สามารถนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้กับเครื่องยนต์ได้ โดยจะไม่เกิดคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซพิษอื่น ๆ รวมทั้งยังเป็นการประหยัดเชื้อเพลิงอีกด้วย