โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพลังลมหมุนกังหันปั่นน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กาญจนา เชษฐบุตร

  • นารีรัตน์ น้อยหมากหญ้า

  • สุชาดา สุรางค์กุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 12(33) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กังหัน

  • พลังลม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับคุณภาพน้ำโดยใช้พลังลมหมุนกังหันปั่นน้ำ โดยคณะผู้จัดทำได้ประดิษฐ์กังหันอย่างง่ายด้วยตนเอง แล้วทำการทดลองบำบัดน้ำเสียจากสระน้ำในโรงเรียน 2 จุดคือ จุดที่อยู่ริมขอบสระ และจุดที่อยู่กลางสระ ตักน้ำเสียมาจากความลึก 1 เมตร ด้วยอุปกรณ์ตักน้ำลึกจากศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นำน้ำมาผ่านการบำบัดโดยการปั่นน้ำเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ผลการตรวจวิเคราะห์ค่า DO เป็นดังนี้คือ จุดที่อยู่ริมขอบสระ ค่า DO ก่อนปั่นเท่ากับ 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่า DO หลังปั่นเท่ากับ 7.2 มิลลิกรัมต่อลิตร จุดที่อยู่กลางสระ ค่า DO ก่อนปั่นเท่ากับ 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่า DO หลังปั่นเท่ากับ 7.8 มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงว่าเครื่องปั่นน้ำโดยอาศัยพลังลมสามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำได้