โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสัตว์สองภพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีระศักดิ์ โชคชัย

  • มยุรี โคตรมณี

  • ศิราพร อูปแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การจำแนก

  • สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในเขตอำเภอพล แวงน้อย แวงใหญ่ และหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษาการแพร่กระจายและดูความสัมพันธ์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการกระจายตัวอุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ สวิง เสียม ไฟส่องสัตว์ ขวดใส่ตัวอย่าง เครื่องชั่งน้ำหนัก ไม้โปรแทรกเตอร์ และแอลกอฮอล์ 70% โดยทำการเก็บตัวอย่างสัตว์ที่พบนานเป็นเวลา 1 ปี โดยทำการสำรวจเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน บันทึกและสังเกตลักษณะของสัตว์ ลมฟ้าอากาศ ปริมาณฝน และพืชพรรณที่พบ ในบริเวณดังกล่าว แล้วเก็บตัวอย่างสัตว์ในการดองด้วยแอลกอฮอล์ 70 % ผลการทดลองพบว่า ได้ตัวอย่างสัตว์ทั้งหมด 646 ตัวอย่าง จากการจำแนกโดยใช้หลักของ Taylor (1962) พบว่าแยกได้เป็น 4 วง 9 สกุล 14 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่มีการกระจายตัวมากที่สุดมี 11 ชนิดและกระจายตัวน้อยสุดมีเพียง 1 ชนิด และเดือนที่พบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกมากที่สุดคือ พฤษภาคมถึงเดือนกันยายน