โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของสารช่วยติดสีที่มีต่อการย้อมด้วยสีย้อมธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดวงเดือน ศรีชุม

  • รัตนสุดา แนวเงินดี

  • วรรณภา เชื้อจีน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผ้าไหม

  • สีย้อมผ้า

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการย้อมผ้าไหมป่าอีรี่ด้วยวัสดุต่างๆ เพื่อเพิ่มความคงทนของสีผ้าต่อแสงและการซัก วิธีทำการทดสอบโดยนำผ้าไหมป่าอีรี่แบ่งเป็นชิ้นเท่าๆ กันแล้วนำมาย้อมด้วยวัสดุต่างๆ ได้แก่ เปลือกประดู่ ใบขี้เหล็ก ใยมะพร้าว ขมิ้น และมีสารช่วยติดคือ มะเกลือ และไม่มีสารช่วยติด ต่อมาทำการทดลองโดยใช้สารเคมีในการย้อมได้แก่ สารส้ม จุนสี ไอรอน โครม โดยใช้มาตรฐานของ มอก. 121 เล่ม 14 ผลการทดลองพบว่า เปลือกประดู่ให้สีน้ำตาลแดง ใบขี้เหล็กให้สีเขียวขี้ม้า ใยมะพร้าวให้สีเนื้อ ขมิ้นให้สีเหลือง และมะเกลือให้สีดำ และพบว่าการใช้สารเคมีมาช่วยเป็นสารเพิ่มความคงทนต่อการติดสีของผ้าจะทำให้สีของผ้าเปลี่ยนไป เช่น ผ้าที่ย้อมจากเปลือกประดู่เดิ่มมีสีน้ำตาลอมแดง เมื่อย้อมด้วยสารส้มจะให้สีน้ำตาลอ่อน เป็นต้น และการเปรียบเทียบความคงทนของสีผ้าต่อการซักพบว่า การใช้สารเคมีร่วมในการย้อมผ้าจากเปลือกประดู่ มะเกลือ และขมิ้น จะมีความคงทนต่อการซักสูงสุด ในขณะที่การใช้สารส้มมีความคงทนต่ำสุด และการคงทนของสีต่อแสงพบว่า ใยมะพร้าว ผ้าไหมที่ย้อมโดยใช้จุนสีจะให้ความคงทนของสีต่อแสงสูงสุด ในขณะที่และให้ไอรอนได้ผลต่ำสุดแต่มีสีสันสวยงามแปลกตา