โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถุงทองแสนสวย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษณา สาสิม

  • ปกานต์ วรรณโกวิท

  • เทวฤทธิ์ ศรีสุวอ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 1ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผีเสื้อ

  • วัฏจักร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวงจรชีวิตของผีเสื้อถุงทอง ซึ่งเป็นผีเสื้อหายากของไทยที่ใกล้สูญพันธุ์ อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ กล้องถ่ายรูปพร้อมฟิล์ม สวิงจับแมลง แนฟธาลีน ขวดใส่ตัวอย่างแมลงและถุงพลาสติก จากนั้นจึงทำการศึกษาลักษณะวงจรชีวิตของผีเสื้อถุงทองโดยใช้พื้นที่สำรวจบริเวณอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สัปดาห์ละ 1 ครั้งเป็นเวลา 6 เดือน ผลการทดลองพบว่าผีเสื้อถุงทองจะพบได้ในป่าและชายป่าที่มีดอกไม้จำพวกกระเช้าผีมด และกระเช้าสีดา โดยผีเสื้อตัวเมียจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ ตามต้นไม้ที่เป็นแหล่งอาหาร โดยใช้เวลาฟักตัวเป็นหนอนนาน 6-7 วัน การเจริญเติบโตของตัวหนอนใช้เวลา 18 – 23 วัน แล้วลอกคราบแล้วจึงเข้าระยะดักแด้โดยมีระยะดักแด้ 20 – 23 วัน จึงเป็นตัวเต็มวัย โดยผีเสื้อระยะตัวเต็มวัยนี้จะมีชีวิตอยู่ได้ 15 – 23 วัน