โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาสารสกัดจากธรรมชาติที่สามารถยับยั้งเชื้อราที่ปนเปื้อนในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐธยาน์ วาณิชยกุลวงษ์

  • ปริญญา ยั่งสันติวงศ์

  • ปรียานุช เปรมสมาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญทองแดง ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สารสกัด การศึกษา

  • เชื้อรา การยับยั้ง

  • เนื้อเยื่อ การเพาะเลี้ยง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สภาพปลอดเชื้อสำคัญต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ปัจจุบันพบมีรายงานการใช้ไฮเตอร์ผสมในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ซึ่งสามารถทำให้ปลอดเชื่อจากแบคทีเรียได้ดี แต่ยังพบว่ามีการปนเปื้อนจากเชื้อราอยู่จากเนื้อเยื่อของพืชที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง อีกทั้งเกรงว่าไฮเตอร์จะสะสมในเนื้อเยื่อพืชเพาะเลี้ยง ผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาสารสกัดจากธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราที่พบปนเปื้อนในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้ จากการคัดแยกเชื้อราปนเปื้อนในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช พบว่าได้จำนวน 8 ไฮโซเลต คือ เชื้อรา01 เชื้อรา02 เชื้อรา03 เชื้อรา04 เชื้อรา05 เชื้อรา06 เชื้อรา07 และเชื้อรา08 เมื่อนำสารสกัดสมุนไพรจำนวน 13 ชนิด มาทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อราที่คัดแยกได้ด้วยวิธี Poison Food Technique พบว่าสารสกัดจากกระเทียมสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราได้ 5 ชนิด ได้แก่ เชื้อรา01 เชื้อรา02 เชื้อรา03 เชื้อรา04 และเชื้อรา06 ส่วนสารสกัดจากธรรมชาติชนิดอื่น ๆ ไม่พบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราที่แยกได้ ดังนั้น ควรนำสารสกัดจากกระเทียมไปพัฒนาศึกษาประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต่อไป