โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการสร้าง Scoreboard ตัวเลขสองหลักที่ใช้จำนวนสวิตซ์ไฟและจำนวนวงจรย่อยน้อยที่สุด โดยประยุกต์ใช้พีชคณิตบูลีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันทพันธ์ เครือเทียนทอง

  • วรัมพร ยาสิงห์ทอง

  • เจษฎากร องคุลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศรายุทธ วิริยะคุณานันท์

  • เป็นหญิง โรจนกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญทอง ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • Scoreboard การสร้าง

  • พีชคณิตบูลีน

  • เลขสองหลัก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Scoreboard เป็นกระดานที่ใช้สำหรับการแสดงผลคะแนนในการแข่งขัน โดยทั่วไปการแสดงผลคะแนนบน Scoreboard จะใช้ตัวเลขสองหลัก แต่เนื่องจากการทำงานของ Scoreboard ทั่วไปมักจะใช้จำนวนสวิตซ์ที่เยอะและมีวงจรย่อยของการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อนและยังทำให้ใช้ทรัพยากรมากเกินความจำเป็น ผู้จัดทำจึงคิดหาวิธีการสร้าง Scoreboard ตัวเลขสองหลักที่ใช้จำนวนสวิตซ์ไฟและจำนวนวงจรย่อยน้อยที่สุด โดยประยุกต์ใช้หลักการพีชคณิตบูลีนในการลดรูปวงจร ในการศึกษาใช้หลอดไฟ LED 7 ดวง (ที่นำมาสร้างตัวเลขดิจิตอล 1 หลัก) แทนตัวแปรนำตัวแปรเหล่านั้นมาสร้างสมการแสดงผลของแต่ละตัวเลขขึ้นมา รวมระบบสมการแล้วนำมาลดรูปโดยใช้หลักการของพีชคณิตบูลีน เมื่อได้สมการที่ถูกลดรูปแล้วนำมาต่อวงจรจะได้จำนวนวงจรย่อยที่ไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายและใช้จำนวนสวิตซ์ในการเปลี่ยนตัวเลขน้อยลง จากการศึกษาพบว่าการประยุกต์ใช้พีชคณิตบูลีนในการบูลินในการลดรูปวงจร ใช้สวิตซ์ไฟน้อยที่สุดเพียง 8 สวิตซ์ ซึ่งจากเดิมต้องใฃ้ถึง 14 สวิตซ์ แต่มีวงจรย่อยของการทำงานที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย