โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาผลการยับยั้งการเจริญเติบโตของ Candida albicans ของสารสกัดเซริซินจากรังไหมพันธุ์เหลืองไพโรจน์ และพันธุ์ไทยพื้นบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธัญญาพร เล็กเทศ

  • สราลี คำเป็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญทอง ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • Candida albicans การเจริญเติบโต

  • เซริซิน

  • ไหม รัง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เซริซิน (Sericin) คือ โปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของรังไหม หรือเรียกว่า กาวไหม มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและยีสต์บางชนิด รังไหมจากหนอนไหมต่างสายพันธุ์น่าจะผลิตเซริซินได้แตกต่างกัน จากการนำรังไหมพันธุ์เหลืองไพโรจน์และพันธุ์ไทยพื้นบ้าน มาทำการต้มในน้ำร้อน 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง แล้วนำไประเหยตัวทำละลายด้วยไอน้ำร้อนจนแห้งสนิทและทำการบดเป็นผงละเอียด เมื่อนำมาทำละลายด้วย Dimethyl sulphox 100% จนมีระดับความเข้มข้น 200 mg/ml ปริมาตร 100µl พบว่า สารสกัดเซริซินจากรังไหมพันธุ์เหลืองไพโรจน์และพันธุ์ไทยพื้นบ้าน ให้ค่าวงใสการยับยั้ง Candida albicans เท่ากับ 14 mm และ 15 mm ตามลำดับ เมื่อเทียบกับ positive control คือ Amphotericin B เข้มข้น 10 µg/ml ให้ค่าเฉลี่ยวงใสเท่ากับ 17.5 mm และ negative control คือ Dimethyl sulphox 100% ไม่เกิดวงใส แสดงให้เห็นว่า ปริมาณการผลิตเซริซินของหนอนไหมทั้งสองสายพันธุ์ไม่แตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Candida albicans Amphotericin B ความเข้นข้น 10 µg/ml พบว่าให้ค่าเฉลี่ยวงใสใกล้เคียงกัน สายสารเซริซินจากรังไหมทั้ง 2 สายพันธุ์จึงน่าจะสามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในการรักษาโรคติดเชื้อราและยีสต์ในกลุ่มอาการของโรค Candidiasis ต่อไป