โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแผ่นฟิล์มถุงเพาะชำจากมันสำปะหลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑามาศ ลืออริยทรัพย์

  • ณัฐนันท์ ตรรกวิจารณ์

  • ปวีณา ทองนพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถุงเพาะชำ การทดลอง

  • มันสำปะหลัง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของแผ่นฟิล์มจากมันสำปะหลังที่มีกลีเซอรอลในอัตราส่วนร้อยละ 5 10 20 30 40 และ 50 โดยน้ำหนัก ซึ่งเมื่อทำการทดลองเปรียบเทียบคุณสมบัติแล้ว พบว่า ที่อัตราส่วนร้อยละ 5 และ 10 โดยน้ำหนัก ได้แผ่นฟิล์มที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นพอเหมาะ มีความหนาแน่น 0.79-1.0 และ 1.0-1.2 กรัม ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร มีค่าแรงดึงที่จุดขาด 2.17 และ 3.17 นิวตัน และมีการย่อยสลายหมดไปในวันที่ 10 และ 17 ตามลำดับ ดังนั้นแผ่นฟิล์มถุงเพาะชำจากมันสำปะหลังที่อัตราส่วนร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก มีคุณสมบัติที่ดีกว่าทั้งในเรื่องความหนาแน่นสูง ทนแรงดึงที่จุดขาดได้มากกว่า และย่อยสลายได้เร็วกว่า จึงมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมในการขึ้นรูปเป็นถุงเพาะชำชีวภาพมากที่สุด