โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ลูกแก้วกับทรายเป็นตัวเก็บความร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรกนก ชูจันทร์

  • คัคนา ด้วงอินทร์

  • จารุพงษ์ ทองใหญ่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตู้อบ สิ่งประดิษฐ์

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการประดิษฐ์ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ลุกแก้วกับทรายเป็นตัวเก็บความร้อนจัดทำขึ้นเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพอาหารตากแห้งในตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ลูกแก้วกับทรายเป็นตัวเก็บความร้อนกับการตากแห้งโดยวิธีการทางธรรมชาติจากการศึกษาพบว่าคุณภาพของอาหารตากแห้งในตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ลูกแก้วกับทรายเป็นตัวเก็บความร้อนโดยอบกล้วยน้ำหนัก 500 กรัมเป็นระยะเวลา6ชั่วโมง น้ำหนักลดลงเหลือ 423.24กรัม คิดเป็น 24.78เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักทั้งหมด ส่วนการตากแห้งโดยวิธีการทางธรรมชาติลดลงเหลือ 423.04 กรัม คิดเป็น 15.352 เปอร์เซ็นต์จากการศึกษาพบว่าน้ำหนักที่ลดลงต่างกันประมาณ 9.356 เปอร์เซ็นต์ส่วนต่าของอุณหภูมิในตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์โดนใช้ลูกแก้วกับทรายเป็นตัวเก็บความร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ย 57 องศาเซลเซียส ส่วนการตากแห้งโดยวิธีการทางธรรมชาติอุณหภูมิเฉลี่ย 41.25 องศาเซลเซียสจากการทำการทดลองทั้งสองนี้ปรากฏว่าอุณหภูมิตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้ลูกแก้วกับทรายเป็นตัวเก็บความร้อนมีอุณหภูมิสูงกว่าการตากแห้งโดยวิธีการทางธรรมชาติ 15.75 องศาเซลเซียส ทั้งนี้เนื่องจากแสงแดดบางวันไม่สม่ำเสมอจึงทำให้อุณหภูมิไม่คงที่แต่ในการใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ลูกแก้วกับทรายเป็นตัวเก็บความร้อนเมื่อแสงแดดหายไปอุณหภูมิค่อนข้างจะคงที่เพราะมีทรายกับลูกแก้วเป็นตัวเก็บความร้อนส่วนการตากแห้งโดยวิธีการทางธรรมชาติเมื่อแสงแดดหายไปอุณหภูมิจะลดลงต่ำลงด้วย ดังนั้นอุณหภูมิจังมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของอาหารตากแห้ง