โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาผลกระทบของคลื่นไมโครเวฟต่อการเจริญเติบโตของต้นถั่วเขียว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สริยา ทองสมัคร

  • สุดธิดา สังข์พุ่ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • คลื่นไมโครเวฟ การศึกษา

  • ต้นถั่วเขียว การเจริญเติบโต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของถั่วเขียวที่รดด้วยน้ำที่ผ่านการให้ความร้อยด้วยไมโครเวฟ เพื่อศึกษาถั่วเขียวที่ได้รับน้ำต่างชนิดกันมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร การทดลองแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มการทดลอง คือ กลุ่มที่ 1 รดด้วยน้ำธรรมดา กลุ่มที่ 2 รดด้วยน้ำจากกระติกน้ำร้อน กลุ่มที่ 3 รดด้วยน้ำที่ผ่านการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ 2 นาที กลุมที่ 4 รดด้วยน้ำที่ผ่านการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ 5 นาที โดยทำการศึกษาการเจริญเติบโตของต้นถั่วเขียวเป็นระยะเวลา 5 วัน พบว่า การเจริญเติบโตของต้นถั่วในเชิงลักษณะทางกายภาพซึ่งได้แก่ การศึกษาเปลือกหุ้มเมล็ด ลักษณะ ใบเลี้ยง ในแท้ เมื่อได้รับน้ำแตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มการทดลอง แต่สีของราก เมื่อได้รับน้ำต่างกันเกิดความแตกต่างในกลุ่มการทดลองที่ 3 และ 4 คือ รากมีสีม่วง และสีน้ำตาลในบางเมล็ด การเจริญเติบโตของต้นถั่วในเชิงปริมาณ คือ การศึกษาความยาวราก และความสูงของลำต้น พบว่า ความยาวรากเมื่อได้รับน้ำและระยะเวลาที่ต่างกันทำให้เมล็ดถั่วเขียวมีความยาวรากที่แตกต่างกัน การศึกษาความสูงของลำต้น พบว่า เมื่อได้รับน้ำที่แตกต่างกันต้นถั่วเขียวจะมีความสูงที่แตกต่างกัน