โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด (Corn-seed Tearing Machine)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จีรภัทร คะเรรัมย์

  • ชนินาถ รัตนธรรมเจริญ

  • มิ่งกมล บำรุงพนิชถาวร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าวโพดเครื่องแกะ

  • ข้าวโพดเมล็ด

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด สำหรับแกะเมล็ดข้าวโพดออกจากฝัก โดยใช้กับพันธุ์ข้าวโพดหวาน ซึ่งช่วยให้ประหยัดเวลา ทุ่นแรงและเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้ สามารถแกะข้าวโพดได้ในปริมาณมากในระยะเวลาอันรวดเร็วใช้ได้กับบุคคลทั่วไป เช่น แม่บ้าน ผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายการแปรรูปข้าวโพด การทำข้าวโพดคลุกเนย ผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด ดำเนินการทดลองโดยนำข้าวโพดดิบ หนัก 230 กรัม มาทดลองใช้กับแม่บ้านที่ประกอบอาหาร และแม่ค้าที่จำหน่ายข้าวโพดอบเนย ผลการทดลอง พบว่าในการแกะเมล็ดข้าวโพดโดยใช้เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด ใช้เวลาน้อย สะดวกรวดเร็วและแกะได้ปริมาณมาก ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ จึงได้ข้อสรุปว่าการแกะเมล็ดข้าวโพดด้วยเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดดีกว่าการแกะเมล็ดข้าวโพดโดยใช้มือและใช้มีด