โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องเก็บผลทุเรียน (The Durian’s Harvest Machine)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปณิธาน สละชั่ว

  • สุรชวัล นิลธิเสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ทุเรียนการเก็บ

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประดิษฐ์เครื่องเก็บทุเรียนโดยมีจุดประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ รวมถึงลดความเสียหายของผลทุเรียนซึ่งเป็นเหตุให้มูลค่าของทุเรียนนั้นลดลง ขั้นตอนการดำเนินการแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ การประดิษฐ์เครื่องเก็บผลทุเรียนและการทดสอบระบบต่างๆ ประกอบด้วย ระบบการตัด ระบบการพาดกิ่ง ระบบลำเลียง และทดสอบประสิทธิภาพ จากการทดลองทำให้ทางผู้จัดทำพบกับอุปสรรค ผู้จัดทำได้ปรึกษาและปรับปรุง แก้ไข ส่วนที่ขัดข้อง จนกระทั่งเครื่องเก็บผลทุเรียนรุ่นปรับปรุงสามารถเก็บทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ