โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเอมไซม์จากพืชช่วยย่อยเนื้อปลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัชพล ราชแก้ว

  • อับบาส สมานสี

  • โรจน์ศักดิ์ เรืองยังมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืช เอนไซม์

  • เนื้อปลา การย่อย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้มีเพื่อศึกษาเอมไซม์จากพืช เพื่อลดเวลาในการย่อยสลายเนื้อปลาในการทำบูดูให้เร็วขึ้น โดยจะศึกษาปัจจัยต่างๆได้แก่ 1. อุณหภูมิที่สามารถย่อยสลายเนื้อปลาได้ 2. ลักษณะของเนื้อปลาที่สามารถย่อยสลายได้เร็วขึ้น 3. เอมไซม์จากพืชที่สามารถย่อยสลายเนื้อปลาได้เร็วขึ้น และ 4. ช่วงเวลาในการเติมสารเอมไซม์ที่เหมาะสม โดยได้ผลการทดลองดังนี้ 1. ปลาจะย่อยสลายได้เร็วขึ้นเมื่อนำไปตากแดด 2. ปลาที่ปั่นละเอียดสามารถย่อยสลายได้เร็วขึ้น 3.เอมไซม์จากมะขามช่วยให้ปลาย่อยสลายได้เร็วขึ้น 4. ช่วงเวลาที่ต่างกันมีผลต่อระยะเวลาการย่อยของเนื้อปลาที่แตกต่างกัน โดยเอนไซม์จากมะนาวจากมะนาวจะช่วยย่อยสลายเนื้อปลาได้เร็วขึ้น โดยรองลงมาคือเอนไซม์จากมะกรูด