โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการยืดอายุการบานของดอกมะลิ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิณัฐตา คงคุณ

  • ณภัทร รักเชื้อ

  • พีรพัฒน์ บุพศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยืดอายุการบานของดอกมะลิ โดยจะมีการศึกษาอุณหภูมิในการเก็บรักษา การเก็บดอกมะลิแบบมีขั้วและไม่มีขั้ว วัสดุที่ใช้บรรจุและห่อและสารเคมีที่มีผลต่อการยืดอายุการบานของดอกมะลิได้ดีที่สุด จากการทดลองพบว่า การเก็บดอกมะลิไว้ในตู้เย็นสามารถยืดอายุได้ 3 วันนานกว่าอยู่นอกตู้เย็นที่บานเพยง 1 วัน การเก็บดอกมะลิแบบมีขั้วและไม่มีขั้วไม่มีผลต่อการยืดอายุการบานของดอกมะลิ และดอกมะลิที่แช่ในตู้เย็น สามารถยืดอายุการบานได้ 5 วัน ดีกว่าเก็บในกล่องพลาสติกที่สามารถยืดอายุการบานได้แค่ 3 วัน