โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลกระทบของสัญญาณ WiFi ต่อการดำรงชีวิตของมดและการเจริญเติบโตของถั่วงอก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติชาติ ชัยวรากรณ์

  • ธนพล ทองประยูร

  • อัสกัส สมานสี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญทองแดง ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • Wifi

  • ถั่วงอก การเจริญเติบโต

  • มด การดำรงชีวิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของสัญญาณ Wifi ที่มีผลต่อการดำรงอยู่ของมดเพื่อศึกษาคลื่นความถี่ที่แตกต่างของสัญญาณ Wifi ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของมด เพื่อศึกษาวิธีการป้องกันผลกระทบของสัญญาณ Wifi ต่อการดำรงอยู่ของมด เพื่อศึกษาผลกระทบของสัญญาณ Wifi ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของถั่วงอก จากการศึกษาพบว่า Wifi มีผลต่อการดำรงชีวิตของมด มดที่อยู่ในที่ที่มีสัญญาณ Wifi จะอยู่แยกกันและรวมกลุ่มกันในบางครั้งและมีการตายเกิดขึ้น ในที่ที่ไม่มีสัญญาณ Wifi ซึ่งมดส่วนใหญ่จะแยกกันไม่มีการตายของมด คลื่นความถี่ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมด มดที่อยู่ในที่มีสัญญาณความถี่ 10 MB ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมดน้อยที่สุด ความถี่ 30 MB ส่งผลต่อการดำรงชีวิตมดมากที่สุด และสัญญาณ Wifi มีผลต่อการเจริญเติบโตของถั่วงอก โดยถั่วงอกที่ปลูกในที่ไม่มีสัญญาณ Wifi มีการเจริญเติบโตที่ดีกว่า