โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการเพิ่มผลผลิตของฟักทองด้วยการป้องกันการเกิดปรากฏการณ์ตายอดข่มตาข้าง (apical dominance)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐวุฒิ เขียวอุบล

  • ธนวัฒน์ ท้าวพันวงศ์

  • พีรทัศน์ เปลี่ยนปาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทชีวภาพภาคเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การศึกษาการเพิ่มผลผลิตของฟักทองด้วยการป้องกันการเกิดปรากฏการณ์ตายอดข่มตาข้าง (apical dominance) มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการเพิ่มผลผลิตของฟักทองโดยใช้หลักการป้องกันการเกิดปรากฏการณ์ตายอดข่มตาข้าง (apical dominance) (2) เพื่อศึกษาการเพิ่มผลผลิตของฟักทองโดยการหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการเด็ดยอด (3) เพื่อศึกษาอัตราการรอดตายของฟักทองที่ถูกเด็ดยอดในแต่ละกลุ่มการทดลอง และ (4) เพื่อเปรียบเทียบของผลตผลิตของต้นฟักทองที่เด็ดยอดกับการปลูกฟักทองแบบปกติ โดยวิธีดำเนินการดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาการเพิ่มผลผลิตของฟักทองโดยการหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการเด็ดยอด ได้แบ่งการทดลองออกเป็น 5 กลุ่ม คือกลุ่ม1-4 เด็ดยอดฟักทองเหนือข้อที่ 1,2,3,4 และ กลุ่มที่ 5 กลุ่มควบคุมเป็นฟักทองปลูกปกติไม่เด็ดยอด ตามลำดับ ผลการทดลองพบว่าเมื่อฟักทองอายุครบ 60 วัน กลุ่มที่ 4 เด็ดยอดฟักทองเหนือข้อที่ 4 มีจำนวนแตกยอดของฟักทองมากที่สุด คือ 27 ยอด ส่วนกลุ่มที่เด็ดยอดฟักทองเหนือข้อที่1,2,3 และกลุ่มควบคุม ฟักทองที่ปลูกปกติไม่เด็ดยอด มีจำนวนการแตกยอดของฟักทอง มีจำนวนการแตกยอดของฟักทอง 11,13,18 และ 10 ยอดตามลำดับ ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาอัตราการรอดตายของฟักทองที่ถูกเด็ดยอด พบว่าเมื่อฟักทองอายุ 60 วัน อัตราการรอดชีวิต 86.7%, 90.0%, 93.3%, 90.0% และ 93.3% ตามลำดับ ขั้นตอนที่ 3 การเปรียบเทียบคุณภาพผลผลิตของฝักทองที่ปลูกด้วยวิธีการป้องกันปรากฏการณ์ตายอดข่มตาข้าง (apical dominance) กับการปลูกแบบปกติ พบว่าการปลูกฟักทองแบบเด็ดยอดเหนือข้อที่ 4 มีจำนวนการแตกยอดของฟักทอง จำนวนผลผลิตมากที่สุด แต่เมื่อหาค่าน้ำหนักเฉลี่ยต่อผล พบว่ามีค่าน้อยที่สุด คือ 2.34 กิโลกรัม แต่น้ำหนักของฟักทองต่อผลที่ขายได้ราคาดีและเป็นที่ต้องการของตลาดต้องมีน้ำหนักอยู่ในช่วง 3.00 กิโลกรัมขึ้นไป ดังนั้นการปลูกฟักทองแบบเด็ดยอดเหนือข้อที่ 3 จึงถือว่าเป็นตำแหน่งที่สามารถที่ให้ผลผลิตมากที่สุด โดยน้ำหนักเฉลี่ยต่อผลของฟักทองเท่ากับ 3.31 กิโลกรัม ซึ่งเป็นน้ำหนักที่ต้องการของตลาด